دوشنبه 29 شهريور 1400 _ 13 صفر 1443 _ 20 سپتامبر 2021
فارسی | English
  نقش وكاركردهاي بسيج

نقش و كاركردهاي بسيج

 


 

پيشرفت تكنولوژي و پيچيدگي هاي ناشي از توسعه ي علوم مختلف از يك سو و تعامل و ارتباط نزديك مؤلفه هاي مختلف زندگي اجتماعي از سوي ديگر، بعضاً مشكلاتي را به همراه آورده كه محيطي كاملاً متفاوت با آنچه در قرون گذشته وجود داشته را به تصوير كشيده است.
عليرغم تمام دستاوردهاي علمي، فني و فرهنگي كه تمدن جديد به ارمغان آورده، مشكلات زندگي اجتماعي تشديد و نحوه اداره حكومت ها نيز با مشكل مواجه گرديده و دستخوش تحولات اساسي شده است. اگر تا چند قرن گذشته تهديدات عمده محدود به سلاحهاي سبك و متعارف مي شد و انواع جنگ ها محدود به برخوردهاي احتمالاً خونين فيزيكي مي گرديد، امروز سخن از تهديدات هسته اي، ميكروبي، بيولوژيكي، بيوتروريسم، بيوتكنولوژيكي، ليزري، صوتي و .... به ميان آمده است.
گستردگي و تنوع تهديدات جديد وضعيتي را بوجود آورده كه حتي كشورهاي صاحب قدرت در صورت مواجه شدن با آن قادر نيستند با بكارگيري تمام توان خود و صرف هزينه هاي فوق العاده، امنيت خود را برقرار نمايند.
اين در حاليست كه اين كشور ها با ورود به ساير عرصه ها، نوع متفاوتي از توانمندي ها را حاصل كرده اند كه بدون كمترين زد و خورد فيزيكي اهداف خود را تعقيب مي نمايند. اين نوع اقدامات در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ساير جنبه هاي اجتماعي برخي جوامع رسوخ يافته اند كه در يك حركت تدريجي و بعضاً پنهاني مي تواند به راحتي منافع كشورهاي مختلف را مورد هدف قرار دهند.
اينجاست كه نقش كمي و كيفي حضور مردم در صحنه هاي مختلف دفاع از منافع كشور ها آشكار مي گردد، به اين معنا كه ملتي مي تواند مقتدرانه عمل نمايد كه از حمايت مردمي قوي تر و حضور كمي و كيفي بيش تر مردم خود در ابعاد زمينه هاي مختلف برخوردار باشد و اين موضوعي است كه در كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران كه امكان دسترسي به تجهيزات و تكنولوژي جديد را در حد كشورهاي پيشرفته ندارند از اهميت فوق العاده اي برخوردار مي گردد، به گونه اي كه تقريباً حضور كمي و كيفي و هوشيارانه ي ملت ها به راحتي اين نقيصه را جبران مي نمايد.
بنابرأين به نظر مي رسد تنها راه رقابت در اين كشمكش جهاني متوسل شدن به اراده و عزم مردمي است و اين نكته اي است كه به بهترين شكل ممكن در جمهوري اسلامي ايران با عنوان بسيج و با ويژگي هاي منحصر به فرد خود كه برتري فوق العاد هاي را به بسيج مردمي در كشور ايران بخشيده محقق و متبلور گشته است، زيرا وجود اين وي‍ژگي ها مجموع هاي را فراهم نموده كه با اتكا به قدرت الهي و اعتقاد به باور هاي اسلامي قادر است در هر صحن هاي كه ضرورت داشته باشد اعم از نظامي، فرهنگي، امنيتي، سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي وارد عمل گردد.
بنابرأين مي توان برأي اين حضور ارزشمند دو نقش عمده را قائل شد كه هر يك خود دارأي زيرمجموعه هاي جداگانه مي باشد.
الف- نقش و كاركرد نظامي
قبلاً توضيح داده شد كه فلسفه ي اوليه ي تشكيل بسيج استفاده از توان بالاي نيرو هاي مردمي در دفاع از انقلاب و دستاورد هاي آن بوده است، اما بتدريج و با كشف ساير توانمندي هاي اين نيروي عظيم، كاركرد هاي جديدي برأي بسيج مطرح گرديد كه در سه بخش كلي قابل بررسي است.
1- نقش بازدارندگي
در اين رابطه قبل از هر چيز بايد به اهميت نقش بسيج در جذب، آموزش، سازماندهي، حفظ انسجام و بكارگيري نيرو هاي مردمي و تجهيز و پشتيباني آنان به عنوان مأموريت اصلي بسيج پرداخت، يعني استفاده از تمام منابع كه در بسيج به طور عمده بر مبناي مشاركت مردمي استوار است.
با توجه به اينكه در يك برداشت كلي ازتعاريف بازدارندگي، «بكارگيري كليه ي منابع و امكانات ممكن و قابل دسترس برأي جلوگيري از بروز هرگونه تهديد نسبت به منافع كشور برداشت مي شود.» بديهي است نقش هيچ عامل يا منبعي در اين رابطه به اندازه نقش مردم پررنگ و قوي نيست، زيرا حضور بموقع و سريع نيرو هاي مردمي در يك واكنش سريع در صحنه هاي مختلف، مشروط بر اينكه از آمادگي هاي لازم برخوردار باشند، قادر خواهد بود به عنوان قوي ترين عامل بازدارنده عمل نمايد.
اين كاركرد مي تواند در حضور گسترده، مستمر، منسجم و مجهز اعضاي بسيج در رده هاي مقاومت، حضور در صحنه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، نظامي، سياسي و اقتصادي در قالب مشاركت در رزمايش هاي نظامي، مانور هاي امدادي، راهپيمايي ها، همكاري با دولت و بسياري ديگر از فعاليت هاي متبلور گردد.
البته نمايش قدرت و آمادگي رزمي در قالب فعاليت هاي نظامي بخصوص رزمايش هاي عملياتي تأثير بيشتري در جلوگيري از بروز تهديدات بر جاي خواهد گذاشت، در عين حال انجام ساير فعاليت هاي غيرنظامي، برأي جلوگيري از تهاجم دشمن در مسائل غيرنظامي نيز بستگي به همين حضور، برنامه هاي طراحي شده، جاذبه ي برنامه ها، پيش بيني قبلي و ساير تدابير مسئولين نظام و مردم هميشه در صحنه ي ايران اسلامي دارد.
بنابرأين با توجه به نقش بازدارندگي در ايجاد امنيت به عنوان اولين و ضروري ترين نياز جامعه مي توان اين كاركرد را يكي از مهمترين كاركرد هاي بسيج دانست زيرا همانگونه كه بزرگ بسيج جهان اسلام، حضرت علي (ع) فرمودند:
«به خدا سوگند هرملتي كه در قلب سرزمينش مورد تهاجم قرار گرفت خوار و زبون شد.» (نهج البلاغه- خطبه27- صفحه75)2- نقش دفاعي
دفاع نيز يكي از موضوعاتي است كه اگر چه بيش تر بعد نظامي موضوع را به ذهن متبادر مي سازد اما واجد جنبه هاي مختلف در زمينه هاي گوناگون بوده و به يك دفاع همه جانبه تبديل شده است. تعاريف ارائه شده در اين زمينه نيز همين مفهوم را با خود همراه دارد، از جمله در كتاب فرهنگ استراتژي اين واژه اين گونه تعريف شده است:
تدابيري كه برأي مقاومت در مقابل حملات سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي، رواني و يا تكنولوژي، توسط يك يا چند كشور مؤلفه اتخاذ مي گردد. (فرهنگ استراتژي- صفحه141)
همانگونه كه ملاحظه مي شود شش موضوع كلي شامل: دفاع سياسي، دفاع اقتصادي، دفاع اجتماعي، دفاع رواني و فرهنگي و دفاع نظامي و دفاع تكنولوژيكي كه بخشي از آن به جنگ اطلاعاتي در عصر حاضر مربوط مي شود درأين تعريف نهفته است.
بجز مورد اخير مابقي مباحث نيز با پيشرفت و توسعه ي زندگي اجتماعي به يكي ازدغدغه هاي مهم اكثر جوامع امروزي تبديل شده است، چيزي كه در گذشته ي نه چندان دور بيش تر بعد نظامي آن مطرح بود.
در قرآن مجيد و احاديث و روايات اسلامي نيز به اين نكته يعني دفاع نظامي بيش تر از دفاع و مقابله با ساير موارد اشاره شده است، زيرا بديهي است كه اگر كشوري بر كشور ديگر تسلط يافت بر ساير مؤلفه هاي حكومتي نيز اعمال نفوذ خواهد نمود.
حضرت امام سجاد(ع) در اين رابطه مي فرمايند:
«پروردگار من! مرز هاي اسلامي را از حمله ي دشمنان خود در پناه خود مصون و محفوظ بدار و مرزبانان ما را در ايفاي وظايفي كه برعهده دارند حمايت كن و عطايا و مواهب خود را درباره آنان تكميل فرماي، بر شمار سربازان ما كه از مرز هاي ما پاس مي دارند بيافزاي و حربه ي آنان را بر ضد دشمنان كارگر كن و سنگرهايشان را از آسيب شكست در امان گير و جمعيتشان را به هنگام دفاع، از پريشاني ايمن ساز و به تدبير خويش صفوفشان را به هم بپيوند. (صحيفه سجاديه- ترجمه جواد فاضلي- صفحه262)
همانگونه كه اشاره شد اگر چه در اين رابطه بيش تر مباحث متوجه بعد نظامي دفاع مي باشد اما نبايد فراموش نمود كه در عصر حاضر، جنبه هاي ديگري از دفاع مانند دفاع «فرهنگي و دفاع سياسي» نيز بر اين امر ناظر است و برخي اقدامات در زمينه هاي اقتصادي و حتي اجتماعي نيز شكل دفاعي به خود گرفته اند، بنابرأين بسيج نيرو هاي مردمي در اين زمينه نيز مي تواند نقشي عمد هاي را برعهده داشته باشد، همچنان كه در طول دفاع مقدس اين نقش و كاركرد به بهترين شكل ممكن به نمايش گذاشته شد.
در ساير ابعاد، از جمله دفاع در برابر تهاجم فرهنگي دشمن، دفاع از سياست هاي خارجي يا داخلي، دفاع از مصلحت ها و منافع مختلف نظام، دفاع از ارزش هاي اسلامي و انقلابي و ساير موارد مشابه نيز قابليت هاي فراواني در بسيج وجود دارد.
در بعد نظامي نيز مصاديق گوناگوني از دفاع قابل برشماري است از جمله:
عمليات نهضت مقاومت مردمي به هنگام اشغال خاك كشور، عمليات تأخيري به هنگام تجاوز دشمن به مرز ها ويا نقاط كور كشور بمنظور متوقف نمودن يا جلوگيري از پيشروي و مزدوران داخلي استكبار و مهمتر از همه، كمك به ساير نيرو هاي مسلح برأي دفاع از منافع كشور و ده ها اقدام دفاعي ديگر كه هر يك جاي بحث فراوان دارند.

3- نقش تهاجمي
استراتژي نظام جمهوري اسلامي بر اصل بازدارندگي و دفاعي بنا نهاده شده است، اما بديهي است كه آن هنگام كه دشمن اقدام به تصرف نموده و به خاك كشور تعدي نمايد و يا قصد اجرأي هر يك از اين اقدامات را در سر بپروراند تنها راه بازپس گيري مناطق اشغالي و جلوگيري از تجاوز قطعي او پس از اقدامات بازدارنده و تدافعي، انجام عمليات تهاجمي خواهد بود. هماهنگونه كه در طول هشت سال دفاع مقدس برأي دفاع از منافع انقلاب و جلوگيري از بروز آسيب هاي اقتصادي و امنيتي، هرگاه ضرورت ايجاب مي نمود جمهوري اسلامي ايران با پيش دستي نسبت به دشمن منابع او را مورد تهاجم خود قرار مي داد. اين حركت مي تواند در زمينه هاي فرهنگي، سياسي و ساير موضوعات نيز مصداق داشته باشد، يعني همانگونه كه انقلاب اسلامي آماج تهاجم فرهنگي قرار گرفته يا حملات سياسي منافع نظام را مورد هدف قرار داده است، بسيج نيز مي تواند با استفاده از پتانسيل هاي موجود، در چارچوب سياست هاي كلي كشور برأي تهاجم به منافع دشمن وارد عمل گردد.
در هر صورت چنانچه ضرورت ايجاب نمايد هر نوع از عمليات تهاجمي اعم از نظامي يا غيرنظامي بر عليه تهديدات متصور از سوي عوامل مزدور استكبار نسبت به منافع ملي كشور چه در بعد داخلي و يا در زمينه هاي خارجي با مشاركت بسيج بسيار سهل الوصول خواهد بود.
ب- نقش ها و كاركرد هاي غيرنظامي
دامنه ي فعاليت هاي بسيج در زمينه ي غير نظامي بخصوص پس از پايان جنگ تحميلي بسيار گسترش يافته و امكان بالقوه عظيمي را در اختيار نظام قرار داده است. اين بخش از كاركرد ها را نيز مي توان در قالب پنج محور كلي كه قبلاً به آن اشاره شد مطرح نمود.
1- نقش علمي و فرهنگي
نقش فرهنگي بسيج بخصوص در حال حاضر كه كشور از هر سو مورد تهاجم فرهنگي بيگانگان قرار گرفته از اهميت فوق العاد هاي برخوردار است، زيرا در اين عرصه نيز بسيج دارأي توانائيها، امكانات و در عين حال جاذبه هاي قابل توجهي مي باشد.
اما برأي درك به تر اين موضوع بايد ابتدا با مفهوم فرهنگ آشنا شد.
فرهنگ، هويت هر شخص يا جامعه تلقي مي شود و هر گونه تغيير و تحول تحميلي نامطلوب در آن مي تواند پيامد هاي منفي زيادي را به دنبال داشته باشد.
حضرت امام(ره) در اين رابطه فرموده اند:
«با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه در بعد هاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوك و ميان تهي است». (صحيفه نور- جلد15- صفحه160)
به همين دليل است كه استكبار جهاني و در رأس آن آمريكا از هر گونه شگردي برأي تحت تأثير قرار دادن فرهنگ ناب محمدي(ص) در جمهوري اسلامي ايران استفاده مي نمايد.
حضرت امام خميني(ره) در بيانات متنوعي كه در مقاطع مختلف داشتند، پيوسته بر اين موضوع تأكيد كرده و نقش زيادي را برأي بسيج قائل شده اند.
مهمترين كاركردهايي كه امام راحل(ره) برأي بسيج مطرح فرموده اند عبارتند از:
حاضر بودن در همه ي صحنه ها از جمله صحنه هاي فرهنگي و سازندگي.
حفظ محافل انس و معنويت جبهه و كشاندن آن به محيط هاي سياسي، اجتماعي و نظامي در سطح كشور.
تحكيم روابط، ارادت و محبت قلبي به مقام ولايت فقيه
جلوگيري از آفت تفرقه و بي تفاوتي نسبت به مسائل و معضلات جامعه.
تلاش برأي استحكام برادري و وحدت بين مسلمانان و مردم كشور.
جذب و بكارگيري استعداد هاي فرهنگي
و ده ها مورد ديگر.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) نيز در اين زمينه نقش قابل توجهي را در مجموعه ي رهنمودهايشان برأي بسيج برشمرده اند كه برخي از آن ها عبارتند از:
ايجاد روحيه ي استقامت
جذب و آموزش مردم به ويژه جوانان
پر كردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان
پرداختن به مسائل فرهنگي جوانان و جلوگيري از انحرافات آنان با اجرأي برنامه هاي مختلف از جمله برنامه هاي فرهنگي و معنوي
فراهم نمودن زمينه هاي لازم برأي خاموش كردن هيجان طلبي جوانان
حمايت از ولايت فقيه
حضور در همه ي صحنه هاي فرهنگي و هنري
توجه به مسائل معنوي بسيجيان به ويژه جوانان
تلاش برأي احياء و حفظ ارزش هاي انقلابي و اسلامي
توسعه و تعميق فرهنگ ناب محمدي (ص)
توسعه و تعميق فرهنگ انقلاب، دفاع مقدس و فرهنگ و تفكر بسيج
و ده ها مورد ديگر.
بديهي است خانواده ي بزرگ بسيج در اين زمينه نيز مي تواند با اتكاء به امكانات و استعداد هاي مردمي در بسيج و ساير امكاناتي كه در اختيار دارد وشيوه هايي كه مورد استفاده قرار مي دهد به طور فعالانه عمل نمايد.
جلب و جذب جوانان به سوي رده هاي مقاومت بسيج، كانون هاي جوانان بسيج، كانون هاي فرهنگي مساجد، برگزاري انواع مراسم انس با قرآن و ساير برنامه هاي فرهنگي، برگزاري اردو هاي زيارتي، سياحتي و بازديد از مناطق جنگلي، برگزاري انواع مسابقات فرهنگي، برگزاري يادواره برأي شهدا و ده ها و بلكه صد ها فعاليت ديگر از مصاديقي محسوب مي شوند كه امكان توسعه و تقويت آن ها در بسيج وجود دارد.
ضمن اينكه بسيج به عنوان يكي از خلاق ترين دستگاه ها در اين زمينه مي تواند از جديد ترين و متنوع ترين روش ها برأي اقدام در اين رابطه بهره بگيرد.

2- نقش اجتماعي و سازندگي
زندگي بشر به طور فطري يك زندگي اجتماعي بوده و لازمه ي تداوم آن همكاري و تعاون بين آحاد اقشار مختلف جامعه است و اين راهبرد هنگامي محقق مي شود كه همه ي افراد دست به دست هم داده و هر يك با وظيفه ي خود كاملاً آشنا باشند.
بسيج نيز به عنوان بخش بزرگ و اثرگذار در اين جامعه قادر است نقش مهمي را در چرخه ي اين تعاون همگاني بر عهده بگيرد. برأي مثال نقش بسيج در همكاري با دولت يكي از برجسته ترين نقش هاي اجتماعي بسيج محسوب مي شود كه مي تواند در برگيرنده موضوعات مختلف باشد و مصاديق آن همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد عبارتند از واكسيناسيون فلج اطفال، بيمه روستائيان، درختكاري، آمارگيري اماكن مذهبي، امداد و نجات در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه و ده ها مورد ديگر كه تاكنون توسط بسيج انجام شده است.
بسيج به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز مي تواند وظايف زيادي را در برقراري و حفظ نظم اجتماعي و اجرأي قانون برعهده داشته باشد.

3- نقش سياسي
نقش سياسي بسيج از دو جنبه ي داخلي و خارجي قابل بررسي است.
از نظر سياست خارجي، حضور فعال و گسترده بسيج سبب مي شود تا مسئولين نظام در مجامع بين المللي و عرصه ي سياست خارجي از موضع قدرت و با اطمينان ازحمايت عظيم مردمي، مطالب خود را مطرح و پيگيري نمايند، ضمن اينكه اين حضور گسترده و حمايت مستمر مردم كشور و بخصوص ارتش 20ميليوني از تدابير و سياست هاي اتخاذ شده از سوي مسئولين نظام، به طور يقين يأس و نوميدي دشمنان جمهوري اسلامي ايران را بهمراه خواهد داشت.
به طور طبيعي اين ويژگي در طرز تفكر ساير كشورها، بخصوص كشور هاي دوست و حامي جمهوري اسلامي نيز تأثيرگذار بوده و از ايران اسلامي يك كشور الگو و بر تر را ارائه مي نمايد. همچنين حمايت بي دريغ بسيج از مسئولين، توطئه ي دشمنان و ايادي خود فروخته و مزدور داخلي را نيز خنثي مي سازد، كساني كه در هر موقعيتي به دنبال آن هستند كه اين باور را در اذهان ايجاد نمايند كه مردم از انقلاب دلسرد و دلزده شده اند و ديگر حاضر به حمايت از آن نيستند.
در واقع حمايت مردم و به ويژه بسيج از مسئولين نظام و سياست هاي مدون و اعلام شده، مؤيد مقبوليت نظام جمهوري اسلامي در داخل و خارج كشور بوده و به همين دليل نقش بازدارندگي را ايفا مي نمايد و اين نيز مرهون آگاهي هاي سياسي و هوشياري بسيجيان بوده و با دخالت در سياست كاملاً متفاوت مي باشد.
4- نقش اقتصادي
نيرو هاي مسلح توان بالقو هاي هستند كه ضمن دفاع از منافع كشور، قادرند در زمان صلح كارأيي هاي ديگري را نيز داشته باشند و اين نكتهاي است كه نه تنها در جمهوري اسلامي بلكه در ساير كشور ها نيز مورد توجه قرار گرفته است.
امروزه بسياري از كشور هاي جهان ازتوانايي هاي اين نيرو ها برأي تأمين منافع اقتصادي و اجتماعي خود بهره مي برند، به طوري كه به جرأت مي توان اظهار داشت كه رشد و شكوفايي اقتصادي كشورهايي مانند چين و كره و بخصوص ژاپن، مديون استفاده از نيرو هاي مسلح در اين جهت مي باشد. برأي مثال ژاپني ها پس ازفارغ شدن از جنگ با آمريكا، از ارتش اين كشور برأي سازندگي و بازسازي استفاده نمودند.
كره اي ها نيز در مقاطعي از تاريخ معاصر خود از سازمان ارتش برأي توسعه ي كشاورزي بهره بردند و ده ها مورد ديگر وجود دارد كه نيرو هاي مسلح با استفاده از امكانات خود در اين زمينه توانسته اند عملكرد بسيار خوبي داشته باشند.
در جمهوري اسلامي ايران نيز مجموعه ي سپاه و بسيج با مشاركت در طرح هاي مختلف سازندگي مانند: سدسازي، جاده سازي، لوله كشي آب و گاز شهر ها و ده ها مورد ديگر بسيار قوي و مقتدرانه وارد عمل شده و توانسته اند موفقيت هاي زيادي را كسب نموده است. همچنين اعضاي بسيج با ايجاد تعاوني هاي مختلف نقش بسيار مؤثري را در رشد و شكوفايي كشاورزي و صنعت ايفا نموده و هم اكنون نيز اين فعاليت ها ادامه داشته و توسعه ي آن مي تواند در تسريع رشد و بالندگي كشور مؤثر واقع گردد.
بديهي است حضور در اين عرصه علاوه بر بهره هاي اقتصادي با ايجاد مشاغل مختلف از حجم بي كاري در كشور كاسته و در بهبهود وضعيت معيشتي مردم نيز مفيد واقع خواهد شد.
مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايند:
«وقتي موسم كار و سازندگي است، بسيج يعني آن مجموع هاي از كشور و ملت كه به مسئله ي سازندگي، باز با يك اهتمام لازم نگاه مي كند و به آن مي پردازد؛ نقش خود را در آن آنچنانكه بايد و شايد ايفا مي كند» (بسيج مستضعفان در انديشه مقام معظم رهبري حضرت آيت اله خامنه اي- صفحه107)

5- نقش اطلاعاتي و امنيتي
انقلاب اسلامي از همان بدو تولد آماج توطئه هاي فراوان بوده و علي رغم اينكه به لطف خدا و با حضور گسترده و دائمي مردم توانسته بسياري از اين توطئه ها را قبل از بروز و ظهور خاموش و خنثي سازد اما همچنان اين توطئه از سوي استكبار و ايادي آن ها تداوم يافته و هر روز به شكلي جديد رخ مي نماياند.
شرارت در مرزها، اغتشاشات داخل شهرها، اعتصابات داخل مراكز صنعتي، تخريب و ترور و ساير موارد مشابه، جملگي از مواردي هستند كه توطئه ي دشمن را در پس پرده ي خود دارند و به وضوح دست ناپاك استكبار جهاني در آن ها قابل رؤيت است.
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) با آگاهي كامل به اين موضوع با اشاره به نقش بسيج مي فرمايند:
«بسيج بايستي بتواند در مواقع ضروري و لازم نيروي مردم را در مقابله با ضد انقلاب كه قاعدتاً ضدانقلاب در قالب مردم ظهور پيدا مي كند برخورد كند» (همان منبع- صفحه53)
اين عوامل همه ي تلاش خود را بكار مي برند تا با ناامن كردم محيط و جامعه، گردش چرخ اقتصاد كشور را متوقف و توسعه و سازندگي كشور در زمينه هاي مختلف را كند نمايند، و اين تنها بخشي از اهداف دشمنان اين نظام در تعقيب اين حركت مزدورانه و مرموزانه است، زيرا ناامني جامعه، يأس و نااميدي ناشي از ترس و نگراني مردم را نيز به دنبال خواهد داشت و مي تواند از يك جامعه ي جوان و پويا مانند ايران اسلامي كشوري دلمرده و بدون تحرك ايجاد نمايد، و لذا مردم كشور و بخصوص بسيجيان مي توانند با ايفاي نقش اطلاعاتي، ضامن تداوم امنيت در كشور باشند.
همانگونه كه حضرت امام (ره) نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و فرموده اند:
«ملت ما امروز تكليفش اين است كه تمام افراد ملت، چشم و گوششان را باز كنند و رفت و آمد هاي اين ها (ضدانقلاب) را كنترل كنند.» (بسيج در انديشه امام خميني (ره)- صفحه52)
بنابرأين، نقش اطلاعاتي در جهت تأمين امنيت، يكي از كاركرد هاي مفيد بسيج محسوب مي گردد. بسيج به عنوان ضابط قوه قضائيه نيز مي تواند در عدم حضور نيرو هاي انتظامي، با جرأيم مشهود مانند سرقتها، درگيريها، بي نظمي هاي اجتماعي، قاچاق كالا و مواد مخدر و سلاح و ... برخورد نمايد. همچنين وجود بسيج در سطح كليه ي مراكز و سازمان هاي دولتي و غير دولتي متضمن سلامت دستگاه هاي خدماتي و مولد كشور بوده و مي تواند با كشف و شناسايي اقدامات عوامل فرصت طلب و سودجو، همچنانكه در گذشته نيز مصداق داشته به سلامت نظام اداري و اقتصادي كشور استمرار ببخشد.
ساير اقدامات بسيج مانند:
برقراري تور هاي ايست و بازرسي، گشت هاي شهري و برگزاري انواع رزمايش ها نيز محيط را برأي اشرار و ضد انقلاب- اعم از داخلي يا خارجي- ناامن نموده و فرصت بيشتري را برأي ارائه ي خدمات به مردم از سوي دستگاه هاي ذيربط در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي دهد